Kneippweg

Bebauungsplan Nr. 107, Kneippweg, Bad Waldliesborn

Der Bebauungsplan Nr. 107 Bad Waldliesborn 'Kneippweg', ist seit dem 22.04.1993 rechtsverbindlich.

Die 1. Änderung ist seit dem 16.06.2001 rechtsverbindlich.
Die 2. Änderung ist seit dem 30.05.2000 rechtsverbindlich.
Die 3. Änderung wurde nicht abgeschlossen.
Die 4. Änderung ist seit dem 23.06.2007 rechtsverbindlich.
Dei 5. Änderung ist seit dem 23.06.2007 rechtsverbindlich. 

Downloads zu dieser Seite:
Titelblatt      [pdf, 3.985,71 Kilobyte]
Kartenblatt      [pdf, 4.804,66 Kilobyte]
Begründung      [pdf, 27,46 Kilobyte]
1. Änd. Titelblatt      [pdf, 2.014,6 Kilobyte]
1. Änd. Kartenblatt      [pdf, 2.648,72 Kilobyte]
1. Änd. Begründung      [pdf, 259,03 Kilobyte]
2. Änd. Titelblatt      [pdf, 10.365,26 Kilobyte]
2. Änd. Kartenblatt      [pdf, 25,13 Kilobyte]
2. Änd. Begründung      [pdf, 25,13 Kilobyte]
4. Änd. Titelblatt      [pdf, 359,62 Kilobyte]
4. Änd. Begründung      [pdf, 336,24 Kilobyte]
4. Änd. Kartenblatt      [pdf, 2.012,34 Kilobyte]
5. Änd. Titelblatt      [pdf, 428,49 Kilobyte]
5. Änd. Kartenblatt      [pdf, 1.955,21 Kilobyte]
5. Änd. Begründung      [pdf, 212,27 Kilobyte]